For any questions you may have, please send our friendly and professional reservation team an email via this form. Please note that during the first period of opening the race we will receive a very high volume of messages.

(Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng gửi thư về cho chúng tôi theo mẫu bên dưới. Xin lưu ý, trong thời gian đầu mở đăng kí, chúng tôi sẽ nhận được lượng email rất lớn; do đó thời gian phản hồi bạn có thể trễ hơn bình thường.)

Your Name/Họ và tên (required)

Your Email/Địa chỉ email (required)

Subject/Tiêu đề

Your Message/Nội dung

Please write this kode/Vui lòng điền dãy kí tự bên dưới vào ô
captcha